Rapport Åpenhetsloven, for perioden 01.07.2023-30.06.2024

 

Kort om vår virksomhet:
Platina Seafood er et norsk selskap, med hovedkontor på Stranda i Møre og Romsdal. Platina Seafood eies av daglig leder Andrè Skarbø som har vært involvert i foredling og salg av laks og ørret i over 30 år. Vi er en grossist og et mellomledd i leverandørkjeden og tilbyr et bredt utvalg av produkter med hovedfokus på laks og ørret. Vi leverer sunn, velsmakende oppdrettslaks og ørret, som er produsert på en ansvarlig måte.

I vårt konsern inngår følgende selskaper:

 

Asinvest AS er et investeringsselskap uten egen aktivitet. Platina Seafood AS og Platina Seafood Marked AS driver same type aktivitet og har hovedsakelig de samme leverandørene. Det er derfor utarbeidet en samlet redegjørelse gjeldende for hele konsernet.

 

Våre verdier:
Platina Seafood AS ønsker å holde en høy etisk standard i vår forretningsdrift. Etisk handel er viktig for å sikre bærekraftig utvikling, slik at fremtidige generasjoner også har mulighet for å få dekket sine behov. Uverdige arbeidsforhold, barnearbeid og miljøødeleggelser motvirker bærekraftig utvikling og Platina Seafood AS tar derfor avstand fra dette.

Platina Seafood AS skal ivareta menneskerettigheter og arbeidstaker-rettigheter i egen virksomhet og i leverandørkjeden. Videre ønsker vi å ta samfunnsansvar i vid forstand, gjennom å motarbeide ulovlig og uetisk adferd som for eksempel korrupsjon og dyreplageri.


Sertifiseringer:
Som følge av vårt fokus på ansvarlig produksjon av oppdrettslaks, har vi en rekke sertifiseringer:

• ASC-sertifisering - ASC certified farmed responsibly:
Platina Seafood har vært ASC-sertifisert siden 1 juli 2015. Dette innebærer at vi fyller kravene til det marine forvaltningsråd (MSC – Marine Stewardship Council) sin standard for leverandørkjede. ASC standarden er utviklet av den uavhengige organisasjonen Aquaculture Stewardship Council (ASC). Oppdraget for ASC er å arbeide effektivt for mer bærekraftig og sosialt ansvarlig oppdrett av akvatiske dyr og derved skape merverdi for hele verdikjeden. Der er økende interesse for bærekraft og kvalitet i matproduksjon fra kunder, myndigheter og andre interessenter. Dette gjelder også akvakultur som står for ca. halvparten av verdens sjømatproduksjon. Bærekraft er ingen rask løsning og det stilles strenge krav til dyrehelse, dyrevelferd, mattrygghet og -kvalitet, miljøvern og sosialt ansvar. Alle aktører i akvakultur - fra produsenter, foredlere, grossister til distributører - må kunne bevise sin ansvarlighet og sitt bidrag til næringen.
· ASC standarden dekker forhold som miljø, etikk, sosialt ansvar, dyrevelferd og økono miske betingelser
· ASC standarden dekker alle typer produksjonssystemer både resirkulerings- og gjennomstrømmingsanlegg - hver fisk har sin egen ASC standard
· Med denne standarden kan selskapet dokumentere sitt systematiske arbeid for bærekraft


• MSC certified sustainable seafood

Platina Seafood har vært MSC-sertifisert siden 1 juli 2015. MSC (Marine Stewardship Council) sitt miljømerke, som du finner på sjømatprodukter i butikken, viser til at den villfangede sjømaten i forpakningen kommer fra et bærekraftig fiskeri. MSC-sertifiserte fiskerier må bevise ovenfor et uavhengig sertifiseringsorgan at:
· Fiskebestandene det fiskes på er bærekraftige
· At fiskemetodene har minimal negativ påvirkning på sårbare habitater
· At forvaltningspraksisen i fiskeriet er god

 

• Global G.A.P Aquaculture
Global G.A.P er en internasjonal standard for produksjon av oppdrettsfisk. Den har særskilt fokus på mattrygghet, miljøbeskyttelse, arbeidsmiljø og dyrevelferd. Standarden tilfredsstiller kravene til Global Food Safety Initiative (GFSI). Å være sertifisert innebærer vi fortløpende, og flere ganger i året, kontrollerer at våre leverandører har gyldig Global G.A.P sertifikat, herunder GRASP-godkjenning. GRASP innebærer en risikovurdering av menneskerettighetsbrudd og arbeidsforhold i forsyningskjeden.

Sertifiseringen sikrer sporbarheten gjennom hele produksjons- og forsyningskjeden og viser at bedriften verdsetter og støtter bærekraftig oppdrett utover de offisielle forskriftene. Platina Seafood har vært Global G.A.P sertifisert siden 2010.

• Debio Økologisk
Ved å være Debio økologisk, merkes våre varer med Ø-merket. Ø-merket gjør det enkelt for forbrukerne å velge økologisk produsert laks. For å kunne kalle produkter for økologiske i Norge, må man produsere disse i henhold til Debio-sertifiseringen. Debio har fysiske inspeksjoner i alle steg av produksjonen hvert år. Her vil bedriften være pålagt å gi Debio full oversikt over produksjonsprosessen, inkludert regnskap og andre relevante bilag.


Våre aktsomhetsvurderinger:
Åpenhetsloven har ikke medført noen endring i våre rutiner for kontroll av leverandører, annet enn at vi nå publiserer en rapport om tiltakene og funnene vi gjør.

Som ledd i våre sertifiseringer og i tråd med våre verdier, kontrollerer vi at våre leverandører etterlever menneskerettighetene og med følgende rutiner:

o Alle leverandører må skrive under på en egenerklæring om at de etterlever FNs deklarasjon om menneskerettigheter og FNs ILO konvensjoner.

o Vi kontrollerer at våre oppdrettsleverandører har gyldig Global G.A.P og GRASP-sertifikat uten bemerkninger.

o Vi sender ut skjema hvor våre leverandører må oppgi kvalitetsrutiner, sine underleverandører og vesentlige komponenter. Her må de også svare ut hvilke opphavsland disse har, for at vi skal kunne gjøre en aktsomhetsvurdering av deres leverandørkjede og produksjonslinje.

Dersom vi oppdager vesentlige avvik i forhold til dette eller vi på annen måte blir kjent med adferd som er i strid med våre verdier eller krav, skal det forsøkes å oppnå forbedringer. Dersom dette ikke lykkes, skal handelsrelasjonen avsluttes.


Funnene etter årets evaluering viser at våre leverandører primært benytter norske underleverandører. Dette inkluderer også deres vesentligste komponenter som fòr, tau, nøter, merder og elektronikk. Der leverandørene har oppgitt opprinnelsesland utenfor Norge hvor menneskerettighetsbrudd kan forekomme, har leverandørene vist til sine egne aktsomhetsvurderinger. Disse har vi bedt om å få tilsendt for å foreta en vurdering hvordan oppfølging og tiltak er videre nedover i vår leverandørkjede. Samtlige av våre leverandører har vist til at de har system for kartlegging oppfølging av risiko. For Platina Seafood vil en viktig del av det videre arbeidet være å kontrollere at tiltak iverksettes av våre leverandører, og hvilken effekt iverksatte tiltak har.

 

Vi foretar en løpende evaluering av vår leverandørkjede gjennom kontakt med våre nærmeste leverandører.

Basert på vårt arbeid til nå vil særlig følgende områder følges tettere opp fremover:
- Transport
- Produksjon av nøter i India

 

Egen virksomhet:

Platina Seafood har en liten organisasjon med kun tre ansatte, og det er kort kommunikasjonsvei og god dialog mellom ansatte og ledelse. Alle våre ansatte har oppdaterte arbeidskontrakter.

Vi sørger for at våre ansatte har gode arbeidsforhold og tilbyr tilpassede arbeidsverktøy. Gjennom sosiale arrangement og turer jobber vi for å beholde det gode arbeidsmiljøet.

Våre ansatte tilbys kursing for å kunne utvikle egen kompetanse. Våre ansatte er en ekstremt viktig faktor for at Platina Seafood skal lykkes med sin virksomhet.


Stranda, den 26.06.2024


Andrè Skarbø

 

Denne redegjørelsen er vedtatt i;

 

-          Asinvest AS, (26.06.2024)

-          Platina Seafood AS (26.06.2024)

-          Platina Seafood Marked AS (26.06.2024)